Sanoanimal UG (haftungsbeschränkt) Kennisoverdracht rondom diergezondheid en voedseladvies voor dieren

Informatie volgens § 5 TMG

Sanoanimal UG (haftungsbeschränkt), Weitlingstrasse 17, 10317 Berlijn

Vertegenwoordigd door Managing Director Dr. Christina Fritz Handelsregister: HRB 153845 B Belastingnummer: 37/504/30278 BTW-identificatienummer volgens § 27 a omzetbelastingwet: DE291856562

Bankgegevens: GLS Gemeinschaftsbank Bochum, BIC GENODEM1GLS / IBAN DE53 4306 0967 1153 9204 00

De rechterlijke plaats van jurisdictie is Berlijn

Contact

Voor opheldering over cursusinhoud of -procedures, neem dan contact met ons op via info@sanoanimal.de

Geen telefonisch advies over professionele ontwikkelingscursussen, -inhoud of data; neem dan contact met ons op via fortbildung@sanoanimal.de

Geen telefonisch of schriftelijk advies over paardengezondheid of -voeding.

U kunt onze boekhouding bereiken op: Tel: +49 (030) 235 939 090, Fax: +49 (030) 235 939 091, Email: office@sanoanimal.de

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 Abs. 2 RStV: Sanoanimal UG (haftungsbeschränkt), Dr. Christina Fritz, Weitlingstrasse 17, 10317 Berlijn

EU geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS). U kunt het platform vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Onze e-mail is office@sanoanimal.de.

Consumentengeschillenbeslechting / universele arbitrage: Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.

© Copyright 2023 door Sanoanimal UG (haftungsbeschränkt) – alle rechten voorbehouden.

Technische realisatie: Sanoanimal UG (haftungsbeschränkt)

Disclaimer over diergeneeskunde 2022

Volgens de diergeneeskundewet is het gebruik van op recept verkrijgbare medicijnen bij dieren uitsluitend voorbehouden aan dierenartsen. Als we in onze berichten receptplichtige medicijnen uitleggen of aanbevelen, raden we dringend aan dat de verantwoordelijke dierenarts wordt geraadpleegd voordat een mogelijke behandeling wordt gestart.

Met de herziening van de diergeneeskundewet en de bijbehorende regelgeving op 28.01.2022, is het niet langer toegestaan om medicijnen voor dieren te gebruiken die niet specifiek voor dieren zijn goedgekeurd, tenzij ze zijn voorgeschreven door een dierenarts. Dit omvat ook homeopathische middelen en andere niet-receptplichtige producten uit de apotheek. Voordat u de door ons aanbevolen homeopathische middelen gebruikt, moet u altijd individueel controleren of het middel door de fabrikant is goedgekeurd voor gebruik bij dieren (ad us. vet.).

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als dienstverlener zijn we volgens § 7 paragraaf 1 TMG verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn we als dienstverlener echter niet verplicht om doorgestuurde of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat we kennis nemen van een concrete inbreuk. Zodra we op de hoogte worden gesteld van dergelijke inbreuken, zullen we de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waarvan de inhoud wij niet kunnen beïnvloeden. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De respectievelijke aanbieder of exploitant van de pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. De gelinkte pagina’s zijn gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het moment van koppeling. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppeling. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concrete bewijzen van een inbreuk. Zodra we op de hoogte worden gesteld van inbreuken, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht en merkenrecht

De inhoud en werken op deze pagina’s gemaakt door de sitebeheerders zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, graphics, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te respecteren, om door hemzelf gemaakte afbeeldingen, graphics, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken, of om gebruik te maken van licentievrije graphics, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en mogelijk door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het respectievelijk geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaren.

Het feit dat een handelsmerk louter wordt genoemd, impliceert niet dat het niet beschermd is door rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten gemaakt door de auteur blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeld


Impressum & Datenschutzerklärung

Sanoanimal UG (haftungsbeschränkt)
Wissensvermittlung rund um Tiergesundheit und Tierfutterberatung

Angaben gemäß § 5 TMG

Sanoanimal UG (haftungsbeschränkt), Weitlingstrasse 17, 10317 Berlin

Vertreten durch Geschäftsführerin Dr. Christina Fritz
Handelsregister: HRB 153845 B
Steuernummer: 37/504/30278
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE291856562

Bankverbindung: GLS Gemeinschaftsbank Bochum,
BIC GENODEM1GLS / IBAN DE53 4306 0967 1153 9204 00

Gerichtsstand ist Berlin

Contact

Für Klärungen zu Kursinhalten oder -abwicklungen kontaktieren Sie uns bitte unter info@sanoanimal.de

Keine telefonische Beratung zu Fortbildungskursen, -inhalten oder Terminen; bitte kontaktieren Sie uns unter fortbildung@sanoanimal.de

Keine telefonische oder schriftliche Beratung zu Pferdegesundheit oder -fütterung.

Sie erreichen unsere Buchhaltung unter: Tel: (030) 235 939 090, Fax: (030) 235 939 091, Email: office@sanoanimal.de

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Sanoanimal UG (haftungsbeschränkt), Dr. Christina Fritz, Weitlingstrasse 17, 10317 Berlin

EU Streitschlichtung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Die Plattform finden Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Unsere Email ist office@sanoanimal.de.

Verbraucherstreitbeilegung/Universalschlichtungsstelle: Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

© Copyright 2023 durch Sanoanimal UG (haftungsbeschränkt) – alle Rechte vorbehalten.

Technische Realisierung: Sanoanimal UG (haftungsbeschränkt)

Disclaimer zum Tierarzneimittelrecht 2022

Nach dem Tierarzneimittelrecht ist die Anwendung verschreibungspflichtiger Medikamente bei Tieren ausschließlich Tierärzten vorbehalten. Wenn wir in unseren Beiträgen verschreibungspflichtige Medikamente erläutern oder empfehlen, dann empfehlen wir dringend, dass der zuständige Tierarzt vor einer etwaigen Behandlung konsultiert wird.

Mit der Novellierung des Tierarzneimittelgesetzes und seinen Verordnungen zum 28.01.2022 ist es nicht mehr erlaubt, apothekenpflichtige Arzneimittel für Tiere zu verwenden, die nicht ausdrücklich für Tiere zugelassen sind, es sei denn, sie wurden von einem Tierarzt verschrieben. Darunter fallen auch homöopathische Mittel und andere nicht verschreibungspflichtige Produkte aus der Apotheke. Vor der Anwendung von uns empfohlener homöopathischer Mittel ist daher unbedingt im Einzelfall zu prüfen, ob das Mittel von seinem Hersteller auch für die Nutzung am Tier (ad us. vet.) zugelassen wurde.

Haftung für Inhalte

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheber- und Kennzeichenrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.

Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis an office@sanoanimal.de. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. und wir werden umgehend eine eventuelle Urheberrechtsverletzung klären und ggfs. beheben.

Eine Kopie der Seiten, Inhalte, Bilder und/oder von Texten oder Auszügen von Texten ist ausdrücklich nicht erlaubt.

Privacy Policy

As of: 19.07.2024

We are very delighted that you have shown interest in our enterprise. Data protection is of a particularly high priority for the management of us. The use of the Internet pages of us is possible without any indication of personal data; however, if a data subject wants to use special enterprise services via our website, processing of personal data could become necessary. If the processing of personal data is necessary and there is no statutory basis for such processing, we generally obtain consent from the data subject.

The processing of personal data, such as the name, address, e-mail address, or telephone number of a data subject shall always be inline with the General Data Protection Regulation (GDPR), and in accordance with the country-specific data protection regulations applicable to us. By means of this data protection declaration, our enterprise wouldlike to inform the general public of the nature, scope, and purpose of the personal data we collect, use and process. Furthermore, data subjects are informed, by means of this data protection declaration, of the rights to which they are entitled.

As the controller, we has implemented numerous technical and organizational measures to ensure the most complete protection of personal data processed through this website. However, Internet-based data transmissions may in principle have security gaps, so absolute protection may not be guaranteed. For this reason, every data subject is free to transfer personal data to us via alternative means, e.g. by telephone.

Definitions

The data protection declaration us is based on the terms used by the European legislator for the adoption of the General Data Protection Regulation (GDPR). Our data protection declaration should be legible and understandable for the general public, as well as our customers and business partners. To ensure this, we wouldlike to first explain the terminology used.

In this data protection declaration, we use, inter alia, the following terms:

 • a)    Personal data

  Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person ("data subject"). An identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

 • b) Data subject

  Data subject is any identified or identifiable natural person, whose personal data is processed by the controller responsible for the processing.

 • c)    Processing

  Processing is any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

 • d)    Restriction of processing

  Restriction of processing is the marking of stored personal data with the aim oflimiting their processing in the future.

 • e)    Profiling

  Profiling means any form of automated processing of personal data consisting of the use of personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict aspects concerning that natural person's performance at work, economic situation, health, personal preferences, interests, reliability, behaviour, location or movements.

 • f)     Pseudonymisation

  Pseudonymisation is the processing of personal data in such a manner that the personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organisational measures to ensure that the personal data are not attributed to an identified or identifiable natural person.

 • g)    Controller or controller responsible for the processing

  Controller or controller responsible for the processing is the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law.

 • h)    Processor

  Processor is a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller.

 • i)      Recipient

  Recipient is a natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the personal data are disclosed, whether a third party or not. However, public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with Union or Member State law shall not be regarded as recipients; the processing of those data by those public authorities shall be in compliance with the applicable data protection rules according to the purposes of the processing.

 • j)      Third party

  Third party is a natural or legal person, public authority, agency or body other than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct authority of the controller or processor, are authorised to process personal data.

 • k)    Consent

  Consent of the data subject is any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject's wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her.

Name and Address of the controller

Controller for the purposes of the General Data Protection Regulation (GDPR), other data protection laws applicable in Member states of the European Union and other provisions related to data protection is:

Sanoanimal UG

Dr. Christina Fritz

Weitlingstrasse 17

10317 Berlin

Deutschland

Telefon: (030) 235 939 090

E-Mail: 

Cookies / SessionStorage / LocalStorage

The Internet pages of us use cookies, localstorage and sessionstorage. This is to make our offer more user-friendly, effective and secure. Local storage and session storage is a technology used by your browser to store data on your computer or mobile device. Cookies are text files that are stored in a computer system via an Internet browser. You can prevent the use of cookies, localstorage and sessionstorage by setting them in your browser.

Many Internet sites and servers use cookies. Many cookies contain a so-called cookie ID. A cookie ID is a unique identifier of the cookie. It consists of a character string through which Internet pages and servers can be assigned to the specific Internet browser in which the cookie was stored. This allows visited Internet sites and servers to differentiate the individual browser of the dats subject from other Internet browsers that contain other cookies. A specific Internet browser can be recognized and identified using the unique cookie ID.

Through the use of cookies, we can provide the users of this website with more user-friendly services that would not be possible without the cookie setting.

By means of a cookie, the information and offers on our website can be optimized with the user in mind. Cookies allow us, as previously mentioned, to recognize our website users. The purpose of this recognition is to make it easier for users to utilize our website. The website user that uses cookies, e.g. does not have to enter access data each time the website is accessed, because this is taken over by the website, and the cookie is thus stored on the user's computer system. Another example is the cookie of a shopping cart in an online shop. The online store remembers the articles that a customer has placed in the virtual shopping cart via a cookie.

The data subject may, at any time, prevent the setting of cookies through our website by means of a corresponding setting of the Internet browser used, and may thus permanently deny the setting of cookies. Furthermore, already set cookies may be deleted at any time via an Internet browser or other software programs. This is possible in all popular Internet browsers. If the data subject deactivates the setting of cookies in the Internet browser used, not all functions of our website may be entirely usable.

Collection of general data and information

The website of us collects a series of general data and information when a data subject or automated system calls up the website. This general data and information are stored in the server log files. Collected may be (1) the browser types and versions used, (2) the operating system used by the accessing system, (3) the website from which an accessing system reaches our website (so-called referrers), (4) the sub-websites, (5) the date and time of access to the Internet site, (6) an Internet protocol address (IP address), (7) the Internet service provider of the accessing system, and (8) any other similar data and information that may be used in the event of attacks on our information technology systems.

When using these general data and information, we does not draw any conclusions about the data subject. Rather, this information is needed to (1) deliver the content of our website correctly, (2) optimize the content of our website as well as its advertisement, (3) ensure the long-term viability of our information technology systems and website technology, and (4) provide law enforcement authorities with the information necessary for criminal prosecution in case of a cyber-attack. Therefore, we analyzes anonymously collected data and information statistically, with the aim of increasing the data protection and data security of our enterprise, and to ensure an optimal level of protection for the personal data we process. The anonymous data of the server log files are stored separately from all personal data provided by a data subject.

Registration on our website

The data subject has the possibility to register on the website of the controller with the indication of personal data. Which personal data are transmitted to the controller is determined by the respective input mask used for the registration. The personal data entered by the data subject are collected and stored exclusively for internal use by the controller, and for his own purposes. The controller may request transfer to one or more processors (e.g. a parcel service) that also uses personal data for an internal purpose which is attributable to the controller.

By registering on the website of the controller, the IP address—assigned by the Internet service provider (ISP) and used by the data subject—date, and time of the registration are also stored. The storage of this data takes place against the background that this is the only way to prevent the misuse of our services, and, if necessary, to make it possible to investigate committed offenses. Insofar, the storage of this data is necessary to secure the controller. This data is not passed on to third parties unless there is a statutory obligation to pass on the data, or if the transfer serves the aim of criminal prosecution.

The registration of the data subject, with the voluntary indication of personal data, is intended to enable the controller to offer the data subject contents or services that may only be offered to registered users due to the nature of the matter in question. Registered persons are free to change the personal data specified during the registration at any time, or to have them completely deleted from the data stock of the controller.

The data controller shall, at any time, provide information upon request to each data subject as to what personal data are stored about the data subject. In addition, the data controller shall correct or erase personal data at the request or indication of the data subject, insofar as there are no statutory storage obligations. The entirety of the controller’s employees are available to the data subject in this respect as contact persons.

Contact possibility via the website

The website contains information that enables a quick electronic contact to our enterprise, as well as direct communication with us, which also includes a general address of the so-called electronic mail (e-mail address). If a data subject contacts the controller by e-mail or via a contact form, the personal data transmitted by the data subject are automatically stored. Such personal data transmitted on a voluntary basis by a data subject to the data controller are stored for the purpose of processing or contacting the data subject. There is no transfer of this personal data to third parties.

Comments function in the blog on the website

We offers users the possibility to leave individual comments on individual blog contributions on a blog, which is on the website of the controller. A blog is a web-based, publicly-accessible portal, through which one or more people called bloggers or web-bloggers may post articles or write down thoughts in so-called blogposts. Blogposts may usually be commented by third parties.

If a data subject leaves a comment on the blog published on this website, the comments made by the data subject are also stored and published, as well as information on the date of the commentary and on the user's (pseudonym) chosen by the data subject. In addition, the IP address assigned by the Internet service provider (ISP) to the data subject is also logged. This storage of the IP address takes place for security reasons, and in case the data subject violates the rights of third parties, or posts illegal content through a given comment. The storage of these personal data is, therefore, in the own interest of the data controller, so that he can exculpate in the event of an infringement. This collected personal data will not be passed to third parties, unless such a transfer is required by law or serves the aim of the defense of the data controller.

Gravatar

For comments, the Gravatar service from Auttomatic is used. Gravatar matches your email address and maps - if you are registered - your avatar image next to the comment. If you are not registered, no image will be displayed. It should be noted that all registered WordPress users are automatically registered with Gravatar. Details of Gravatar: https://en.gravatar.com

Routine erasure and blocking of personal data

The data controller shall process and store the personal data of the data subject only for the period necessary to achieve the purpose of storage, or as far as this is granted by the European legislator or other legislators in laws or regulations to which the controller is subject to.

If the storage purpose is not applicable, or if a storage period prescribed by the European legislator or another competent legislator expires, the personal data are routinely blocked or erased in accordance with legal requirements.

Rights of the data subject

 • a) Right of confirmation

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed. If a data subject wishes to avail himself of this right of confirmation, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

 • b) Right of access

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller free information about his or her personal data stored at any time and a copy of this information. Furthermore, the European directives and regulations grant the data subject access to the following information:

  • the purposes of the processing;
  • the categories of personal data concerned;
  • the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations;
  • where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period;
  • the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data, or restriction of processing of personal data concerning the data subject, or to object to such processing;
  • the existence of the right to lodge a complaint with a supervisory authority;
  • where the personal data are not collected from the data subject, any available information as to their source;
  • the existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Article 22(1) and (4) of the GDPR and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and envisaged consequences of such processing for the data subject.

  Furthermore, the data subject shall have a right to obtain information as to whether personal data are transferred to a third country or to an international organisation. Where this is the case, the data subject shall have the right to be informed of the appropriate safeguards relating to the transfer.

  If a data subject wishes to avail himself of this right of access, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

 • c) Right to rectification

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

  If a data subject wishes to exercise this right to rectification, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

 • d) Right to erasure (Right to be forgotten)

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay, and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following grounds applies, as long as the processing is not necessary:

  • The personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed.
  • The data subject withdraws consent to which the processing is based according to point (a) of Article 6(1) of the GDPR, or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, and where there is no other legal ground for the processing.
  • The data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(2) of the GDPR.
  • The personal data have been unlawfully processed.
  • The personal data must be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject.
  • The personal data have been collected in relation to the offer of information society services referred to in Article 8(1) of the GDPR.

  If one of the aforementioned reasons applies, and a data subject wishes to request the erasure of personal data stored by us, he or she may, at any time, contact any employee of the controller. An employee us shall promptly ensure that the erasure request is complied with immediately.

  Where the controller has made personal data public and is obliged pursuant to Article 17(1) to erase the personal data, the controller, taking account of available technology and the cost of implementation, shall take reasonable steps, including technical measures, to inform other controllers processing the personal data that the data subject has requested erasure by such controllers of anylinks to, or copy or replication of, those personal data, as far as processing is not required. An employees of us will arrange the necessary measures in individual cases.

 • e) Right of restriction of processing

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies:

  • The accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data.
  • The processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests instead the restriction of their use instead.
  • The controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims.
  • The data subject has objected to processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject.

  If one of the aforementioned conditions is met, and a data subject wishes to request the restriction of the processing of personal data stored by us, he or she may at any time contact any employee of the controller. The employee of us will arrange the restriction of the processing.

 • f) Right to data portability

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator, to receive the personal data concerning him or her, which was provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format. He or she shall have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have been provided, as long as the processing is based on consent pursuant to point (a) of Article 6(1) of the GDPR or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, or on a contract pursuant to point (b) of Article 6(1) of the GDPR, and the processing is carried out by automated means, as long as the processing is not necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.

  Furthermore, in exercising his or her right to data portability pursuant to Article 20(1) of the GDPR, the data subject shall have the right to have personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible and when doing so does not adversely affect the rights and freedoms of others.

  In order to assert the right to data portability, the data subject may at any time contact any employee of us.

 • g) Right to object

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time, to processing of personal data concerning him or her, which is based on point (e) or (f) of Article 6(1) of the GDPR. This also applies to profiling based on these provisions.

  We shall no longer process the personal data in the event of the objection, unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject, or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

  If we processes personal data for direct marketing purposes, the data subject shall have the right to object at any time to processing of personal data concerning him or her for such marketing. This applies to profiling to the extent that it is related to such direct marketing. If the data subject objects to us to the processing for direct marketing purposes, we will no longer process the personal data for these purposes.

  In addition, the data subject has the right, on grounds relating to his or her particular situation, to object to processing of personal data concerning him or her by us for scientific or historical research purposes, or for statistical purposes pursuant to Article 89(1) of the GDPR, unless the processing is necessary for the performance of a task carried out for reasons of public interest.

  In order to exercise the right to object, the data subject may contact any employee of us. In addition, the data subject is free in the context of the use of information society services, and notwithstanding Directive 2002/58/EC, to use his or her right to object by automated means using technical specifications.

 • h) Automated individual decision-making, including profiling

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning him or her, or similarly significantly affects him or her, as long as the decision (1) is not is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) is not authorised by Union or Member State law to which the controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard the data subject's rights and freedoms and legitimate interests, or (3) is not based on the data subject's explicit consent.

  If the decision (1) is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) it is based on the data subject's explicit consent, we shall implement suitable measures to safeguard the data subject's rights and freedoms and legitimate interests, at least the right to obtain human intervention on the part of the controller, to express his or her point of view and contest the decision.

  If the data subject wishes to exercise the rights concerning automated individual decision-making, he or she may, at any time, contact any employee of us.

 • i) Right to withdraw data protection consent

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to withdraw his or her consent to processing of his or her personal data at any time.

  If the data subject wishes to exercise the right to withdraw the consent, he or she may, at any time, contact any employee of us.

Legal basis for the processing

Art. 6(1)lit. a GDPR serves as the legal basis for processing operations for which we obtain consent for a specific processing purpose. If the processing of personal data is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, as is the case, for example, when processing operations are necessary for the supply of goods or to provide any other service, the processing is based on Article 6(1)lit. b GDPR. The same applies to such processing operations which are necessary for carrying out pre-contractual measures, for example in the case of inquiries concerning our products or services. Is our company subject to a legal obligation by which processing of personal data is required, such as for the fulfillment of tax obligations, the processing is based on Art. 6(1)lit. c GDPR.
In rare cases, the processing of personal data may be necessary to protect the vital interests of the data subject or of another natural person. This would be the case, for example, if a visitor were injured in our company and his name, age, health insurance data or other vital information would have to be passed on to a doctor, hospital or other third party. Then the processing would be based on Art. 6(1)lit. d GDPR.
Finally, processing operations could be based on Article 6(1)lit. f GDPR. This legal basis is used for processing operations which are not covered by any of the abovementioned legal grounds, if processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by our company or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data. Such processing operations are particularly permissible because they have been specifically mentioned by the European legislator. He considered that a legitimate interest could be assumed if the data subject is a client of the controller (Recital 47 Sentence 2 GDPR).

The legitimate interests pursued by the controller or by a third party

Where the processing of personal data is based on Article 6(1)lit. f GDPR our legitimate interest is to carry out our business in favor of the well-being of all our employees and the shareholders.

Period for which the personal data will be stored

The criteria used to determine the period of storage of personal data is the respective statutory retention period. After expiration of that period, the corresponding data is routinely deleted, as long as it is no longer necessary for the fulfillment of the contract or the initiation of a contract.

Provision of personal data as statutory or contractual requirement; Requirement necessary to enter into a contract; Obligation of the data subject to provide the personal data; possible consequences of failure to provide such data

We clarify that the provision of personal data is partly required by law (e.g. tax regulations) or can also result from contractual provisions (e.g. information on the contractual partner).

Sometimes it may be necessary to conclude a contract that the data subject provides us with personal data, which must subsequently be processed by us. The data subject is, for example, obliged to provide us with personal data when our company signs a contract with him or her. The non-provision of the personal data would have the consequence that the contract with the data subject could not be concluded.

Before personal data is provided by the data subject, the data subject must contact any employee. The employee clarifies to the data subject whether the provision of the personal data is required by law or contract or is necessary for the conclusion of the contract, whether there is an obligation to provide the personal data and the consequences of non-provision of the personal data.

Existence of automated decision-making

As a responsible company, we do not use automatic decision-making or profiling.

General Cookies

Cookies from WordPress

NamePurposeValidity
wordpress_test_cookieThis cookie determines whether the use of cookies has been disabled in the browser. Duration of storage: Until the end of the browser session (will be deleted when closing your internet browser).Session
PHPSESSIDThis cookie stores your current session with respect to PHP applications, ensuring that all features of this website based on the PHP programming language are fully displayed. Duration of storage: Until the end of the browser session (will be deleted when closing your internet browser).Session
wordpress_akm_mobileThese cookies are only used for the administration area of ​​WordPress.1 Year
wordpress_logged_in_akm_mobileThese cookies are only used for the administration area of ​​WordPress and do not apply to other site visitors.Session
wp-settings-akm_mobileThese cookies are only used for the administration area of ​​WordPress and do not apply to other site visitors.Session
wp-settings-time-akm_mobileThese cookies are only used for the administration area of ​​WordPress and do not apply to other site visitors.Session
abIs used for A / B testing of new features.Session
akm_mobilesaves if the visitor wants to see the mobile version of a website.1 Day

Cookies from WPML

NamePurposeValidity
_icl_current_languageSaves the language selected by the user.1 Year
_icl_visitor_lang_jsSaves the redirected language when changing the language.1 Year
wpml_browser_redirect_testThis cookie determines whether the use of cookies has been disabled in the browser.1 Year
wpml_referer_urlSaves the last requested URL in the frontend.1 Year

Cookies from DSGVO AIO for WordPress

NamePurposeValidity
dsgvoaioThis LocalStorage key / value stores which services the user has agreed to or not.variable
_uniqueuidThis LocalStorage key / value stores a generated ID so that the user's opt-in / opt-out actions can be documented. The ID is stored anonymously.variable
dsgvoaio_createThis LocalStorage key / value stores the time when _uniqueuid was generated.variable
dsgvoaio_vgwort_disableThis LocalStorage key / value stores whether the service VG word standard is allowed or not (setting of the page operator).variable
dsgvoaio_ga_disableThis LocalStorage key / value stores whether the service Google Analytics Standard is allowed or not (Hiring the site operator).variable

 

Facebook-Pixel

Our website measures conversions using visitor action pixels from Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

These allow the behavior of site visitors to be tracked after they click on a Facebook ad to reach the provider's website. This allows an analysis of the effectiveness of Facebook advertisements for statistical and market research purposes and their future optimization.

The data collected is anonymous to us as operators of this website and we cannot use it to draw any conclusions about our users' identities. However, the data are stored and processed by Facebook, which may make a connection to your Facebook profile and which may use the data for its own advertising purposes, as stipulated in the Facebook privacy policy. This will allow Facebook to display ads both on Facebook and on third-party sites. We have no control over how this data is used.

Check out Facebook's privacy policy to learn more about protecting your privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

You can also deactivate the custom audiences remarketing feature in the Ads Settings section at https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. You will first need to log into Facebook.

Cookies from Facebook Pixel

NamePurposeValidity
act, c_user, datr, fr, pl, presence, sd, wd, xsFacebook uses different cookies for the identification session and analysis. These are used to detect whether you are logged in as a user on Facebook, for tracking purposes and from which URL the Share / Like feature is used.variable

 

Facebook Like/Comments

On this website, the controller has integrated components of the enterprise Facebook. Facebook is a social network.

A social network is a place for social meetings on the Internet, an online community, which usually allows users to communicate with each other and interact in a virtual space. A social network may serve as a platform for the exchange of opinions and experiences, or enable the Internet community to provide personal or business-related information. Facebook allows social network users to include the creation of private profiles, upload photos, and network through friend requests.

The operating company of Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. If a person lives outside of the United States or Canada, the controller is the Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet website, which is operated by the controller and into which a Facebook component (Facebook plug-ins) was integrated, the web browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download display of the corresponding Facebook component from Facebook through the Facebook component. An overview of all the Facebook Plug-ins may be accessed under https://developers.facebook.com/docs/plugins/. During the course of this technical procedure, Facebook is made aware of what specific sub-site of our website was visited by the data subject.

If the data subject is logged in at the same time on Facebook, Facebook detects with every call-up to our website by the data subject—and for the entire duration of their stay on our Internet site—which specific sub-site of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the Facebook component and associated with the respective Facebook account of the data subject. If the data subject clicks on one of the Facebook buttons integrated into our website, e.g. the "Like" button, or if the data subject submits a comment, then Facebook matches this information with the personal Facebook user account of the data subject and stores the personal data.

Facebook always receives, through the Facebook component, information about a visit to our website by the data subject, whenever the data subject is logged in at the same time on Facebook during the time of the call-up to our website. This occurs regardless of whether the data subject clicks on the Facebook component or not. If such a transmission of information to Facebook is not desirable for the data subject, then he or she may prevent this by logging off from their Facebook account before a call-up to our website is made.

The data protection guideline published by Facebook, which is available at https://facebook.com/about/privacy/, provides information about the collection, processing and use of personal data by Facebook. In addition, it is explained there what setting options Facebook offers to protect the privacy of the data subject. In addition, different configuration options are made available to allow the elimination of data transmission to Facebook. These applications may be used by the data subject to eliminate a data transmission to Facebook.

Cookies from Facebook

NamePurposeValidity
_fbpThis cookie is used by Facebook to deliver a range of promotional products such as third-party real-time bidding.3 Months

 

Twitter

On this website, the controller has integrated components of Twitter. Twitter is a multilingual, publicly-accessible microblogging service on which users may publish and spread so-called ‘tweets,’ e.g. short messages, which are limited to 280 characters. These short messages are available for everyone, including those who are not logged on to Twitter. The tweets are also displayed to so-called followers of the respective user. Followers are other Twitter users who follow a user's tweets. Furthermore, Twitter allows you to address a wide audience via hashtags, links or retweets.

The operating company of Twitter is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ireland.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a Twitter component (Twitter button) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download a display of the corresponding Twitter component of Twitter. Further information about the Twitter buttons is available under https://about.twitter.com/en/resources/buttons. During the course of this technical procedure, Twitter gains knowledge of what specific sub-page of our website was visited by the data subject. The purpose of the integration of the Twitter component is a retransmission of the contents of this website to allow our users to introduce this web page to the digital world and increase our visitor numbers.

If the data subject is logged in at the same time on Twitter, Twitter detects with every call-up to our website by the data subject and for the entire duration of their stay on our Internet site which specific sub-page of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the Twitter component and associated with the respective Twitter account of the data subject. If the data subject clicks on one of the Twitter buttons integrated on our website, then Twitter assigns this information to the personal Twitter user account of the data subject and stores the personal data.

Twitter receives information via the Twitter component that the data subject has visited our website, provided that the data subject is logged in on Twitter at the time of the call-up to our website. This occurs regardless of whether the person clicks on the Twitter component or not. If such a transmission of information to Twitter is not desirable for the data subject, then he or she may prevent this by logging off from their Twitter account before a call-up to our website is made.

The applicable data protection provisions of Twitter may be accessed under https://twitter.com/privacy?lang=en.

Cookies from Twitter

Session

NamePurposeValidity
external_refererCollects anonymized data such as number of visits, average time spent on the site, and which pages were viewed. Purpose of personalization and improvement of the Twitter service.6 Days
_twitter_sess
guest_idSession ID for identification if the user is not logged in to Twitter.2 Years
personalization_idServes for the purpose of ad personalization.2 Years

 

Google Analytics

This website uses various services provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. The use of these individual services is described in more detail below.

Our use of the following services and the associated collection of personal data (in particular IP addresses) is generally based on our legitimate interest in analyzing, improving and making our website content appear attractive as well as on our legitimate interest in tailoring any advertising to your needs (Article 6 (1) f GDPR).

Google Analytics uses cookies (see also 3.1 “Cookies”). Cookies are stored on your computer and enable Google to analyze how you use this website. The information generated by the cookie about your use of this website is generally transmitted to and stored on a Google server in the USA.

IP anonymization

We have activated IP anonymization on our website. This means that Google will shorten your IP address before transmitting it to the USA, provided the IP address originates from a member state of the European Union or a state that is party to the Agreement on the European Economic Area. The operator of this website contracts Google to use this information to evaluate how you use the website, to create reports about the website activity, and to provide other services relating to the use of the website and the internet. The IP address transmitted from your browser during the Google Analytics process is not linked to other data held by Google.

Your right to object to the collection of your data

You can block the storage of cookies by adjusting your browser settings accordingly; please note, however, that in such cases you may not be able to make full use of all the features available on this website. You can also prevent Google from collecting and processing the data generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) by downloading and installing the browser plugin available at the following link:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Further information about how Google Analytics handles your data can be found in Google’s Privacy Policy:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

The processing of data on our behalf

We have concluded a data processing agreement for our use of Google Analytics and fully comply with the strict provisions of German data protection authorities when using this service.

Collection of demographic data by Google Analytics

This website uses the Demographics feature provided by Google Analytics. This feature enables reports to be created that contain statements about the age, gender, and interests of visitors to this site. This data is gathered from Google’s personalized advertising as well as visitor data from third-party providers. This data cannot be attributed to any specific individuals. You can disable this feature at any time by adjusting the ads settings in your Google account, or you can prohibit the general collection of your data by Google Analytics by following the steps outlined above.

Cookies from Google Analytics

NamePurposeValidity
_gaDifferentiation of website visitors.2 Hours
_gidDifferentiation of website visitors.24 Hours
_gat_gtag_UA_Used to throttle the request rate. If Google Analytics is provided through Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_ .1 Minute

 

Google Tag Manager

This website uses Google Tag Manager (Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Tag Manager allows marketed website tags to be managed using an interface. The Tag Manager tool itself (which implements the tags) is a cookie-less domain and does not register personal data. The tool causes other tags to be activated which may, for their part, register data under certain circumstances. Google Tag Manager does not access this information. If recording has been deactivated on domain or cookie level, this setting will remain in place for all tracking tags implemented with Google Tag Manager.

Quelle: e-Recht24.de; WordPress PlugIn “DSGVO All-in-one”