Algemene voorwaarden van Sanoanimal UG (haftungsbeschränkt) – Kennisoverdracht rond diergezondheid en diervoederadvies

Informatie volgens § 5 TMG

Sanoanimal UG (beperkte aansprakelijkheid), Weitlingstrasse 17, 10317 Berlijn

Vertegenwoordigd door Managing Director Dr. Christina Fritz
Handelsregister: HRB 153845 B
Belastingnummer: 37/504/30278
Omzetbelasting-identificatienummer volgens § 27 a Wet op de omzetbelasting: DE291856562

Bankgegevens: GLS Gemeinschaftsbank Bochum,
BIC GENODEM1GLS / IBAN DE53 4306 0967 1153 9204 00

De bevoegde rechtbank is Berlijn/Duitsland.

Contact

Geen telefonisch advies over cursussen, inhoud of data; neem contact met ons op via fortbildung@sanoanimal.de

Geen telefonisch of schriftelijk advies over de gezondheid of voeding van paarden.

U kunt onze boekhoudafdeling bereiken op Tel: (030) 235 939 090, Fax: (030) 235 939 091, E-mail: buchhaltung@sanoanimal.de

1. toepassingsgebied, definities

1.1 Exclusiviteit

De zakelijke relatie tussen Sanoanimal UG en haar contractuele partners (hierna te noemen de “Koper”) wordt uitsluitend beheerst door deze Algemene Voorwaarden (AV) in de versie geldig op het moment van de bestelling.

Afwijkende en tegenstrijdige algemene voorwaarden van de koper worden niet erkend tenzij Sanoanimal UG uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid ervan. De aanvaarding van diensten van de klant, met inbegrip van de betaling voor de bestelde diensten of goederen, impliceert geen instemming met de geldigheid van deze algemene voorwaarden.

1.2 Ondernemer en consument

De diensten van Sanoanimal UG zijn zowel gericht op consumenten als op ondernemers. De klant is een consument voor zover hij de overeenkomst sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven (§ 13 BGB). Anderzijds is een ondernemer elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van het contract handelt in de uitoefening van zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (§ 14 (1) BGB).

2. contractant

De koopovereenkomst is gesloten met Sanoanimal UG, vertegenwoordigd door de directeur: Dr. Christina Fritz, Weitlingstr. 17, 10317 Berlin. Telefoon: +49 30 235 939 090, Fax: +49 30 235 939 091. Het adres voor retourverwerking isexclusief Plauener Str. 163-165, Huis D/4, 13053 Berlijn.

Bevoegde rechtbank: Rechtbank Charlottenburg (Berlijn), HRB-nummer: 153845 B, fiscaal nummer: 37/504/30278. Omzetbelasting-identificatienummer volgens § 27 a Wet op de omzetbelasting: DE291856562

3 Sluiting van het contract

3.1 Schriftelijke vorm

Een contract tussen Sanoanimal UG en de koper komt tot stand door bestelling en orderbevestiging of, bij gebrek aan een dergelijke orderbevestiging, ten laatste door verzending van de goederen of aanvaarding van de dienst.

3.2 Online bestellingen

Sanoanimal UG gebruikt verschillende online platforms (bijv. shop.sanoanimal.de, eventbrite.com, etc.) voor de verkoop van haar producten en diensten (hierna te noemen “online shop”). De aangeboden diensten of producten vormen geen wettelijk bindend aanbod, maar een uitnodiging om te bestellen.

Door te klikken op de bestelknop (bijv. “Nu kopen”) in de laatste stap van het bestelproces, doet de besteller een bindend aanbod om de dienst of goederen te kopen die op de bestelpagina staan vermeld.

De koopovereenkomst komt tot stand wanneer Sanoanimal UG de bestelling aanvaardt door onmiddellijk na ontvangst van de offerte een automatische orderbevestiging per e-mail te sturen of de goederen verzendt of de boeking van de dienst bevestigt.

3.3 Overige bestellingen

Naast het bestelproces in de online shop kunnen bestellingen ook informeel per telefoon, e-mail of fax worden geplaatst.

Behoudens het herroepingsrecht voor consumenten volgens artikel 4, is de klant tot 14 dagen na verzending gebonden aan een door hem op deze wijze geplaatste bestelling. Sanoanimal UG heeft het recht het aanbod binnen deze termijn te aanvaarden. Een telefonische bestelling kan echter alleen onmiddellijk door Sanoanimal UG worden geaccepteerd.

Het verkoopcontract komt tot stand met een telefonische bevestiging van Sanoanimal UG als de bestelling telefonisch is geplaatst, anders met het versturen van een schriftelijke orderbevestiging of het versturen van de bestelde goederen.

4. Annuleringsvoorwaarden voor consumenten

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR). U kunt het platform vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Onze e-mail is office@sanoanimal.de.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de datum,

– waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst hebt genomen als u een of meer goederen hebt besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en de goederen of goederen uniform worden geleverd;

– waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst hebt genomen als u goederen hebt besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd;

– Een herroeping door de besteller kan niet worden gedaan tijdens of na het gebruik van een dienst geleverd door Sanoanimal UG, bijvoorbeeld tijdens of na een geboekt seminar.

Als er meerdere van de bovenstaande alternatieven zijn, begint de herroepingstermijn pas te lopen nadat u of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de laatste goederen of de laatste deelzending of het laatste artikel in ontvangst heeft genomen.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Sanoanimal UG, Plauener Str. 163-165, Haus D/4, 13053 Berlin, Tel. +49 30 235 939 090, Fax +49 30 235 939 091, E-Mail: office@sanoanimal.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte brengen van je beslissing om dit contract te herroepen.

Om te voldoen aan de annuleringstermijn, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voor het einde van de annuleringstermijn.

Consequenties van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van de herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onverwijld aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als je de goederen verstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken. Retourzendingen moeten uitsluitend naar het volgende adres worden gestuurd: Sanoanimal UG, Afdeling Retourzendingen, Plauener Str. 163-165, Huis D/4, 13053 Berlijn.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Voor goederen die vanwege hun aard niet via de normale post kunnen worden teruggezonden, draagt u de directe kosten van het terugzenden van de goederen tot het bedrag van de verzendkosten die u in rekening worden gebracht, maar tot een maximum van 500 euro.

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van uw omgang met de goederen op een manier die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken of functionaliteit van de goederen.

Onze informatie over het recht om bezwaar te maken: http://wissen.sanoanimal.de/widerspruch/

5. Prijzen en verzendkosten

5.1 Prijzen

Voor online bestellingen gelden de op het moment van bestelling geldende prijzen, die in de online shop voor de betreffende dienst of het betreffende product worden vermeld.

De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief de toepasselijke wettelijke btw, maar exclusief verzendkosten, en zijn geldig voor klanten uit Duitsland. Prijzen voor bestellingen uit Europese of niet-Europese landen kunnen verschillen als gevolg van lokale wetgeving. In het geval van leveringen van producten naar Zwitserland, worden douanerechten, vergoedingen en andere openbare heffingen geheven, die voor rekening van de klant zijn.

5.2 Verzendkosten

De verzendkosten voor eindbestellingen zijn voor rekening van de klant. Dit geldt niet voor zover de klant, die een consument is, gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

Voor levering en verpakking aan eindklanten binnen Duitsland wordt 6,50 euro per zending in rekening gebracht, ongeacht het gewicht. Levering binnen Duitsland is gratis als de waarde van de goederen hoger is dan 250 euro.

Voor levering en verpakking aan eindklanten in andere EU-lidstaten wordt 10 euro tot een gewicht van 19,9 kg en 20 euro vanaf een gewicht van 20 kg per zending in rekening gebracht. Vanaf een goederenwaarde van 500 euro is de levering binnen de EU gratis voor eindgebruikers.

Voor levering en verpakking aan eindklanten in Zwitserland worden de verzendkosten afzonderlijk berekend, afhankelijk van de hoogte van de respectieve douanerechten en andere openbare heffingen.

6. Betaling

6.1 Betalingsmodaliteiten voor Duitsland

Onder voorbehoud van de volgende beperkingen kan betaling aan Sanoanimal UG worden uitgevoerd door middel van overschrijving / giropay / Sofortüberweisung, factuur, PayPal, AmazonPay of automatische incasso. Cheques of wissels worden niet geaccepteerd.

Sanoanimal UG behoudt zich het recht voor om levering op rekening of via automatische incasso afhankelijk te maken van een kredietcontrole.

6.2 Vervaldatum van de betaling van de aankoopprijs

Betaling van de aankoopprijs (inclusief btw en verzendkosten en eventuele andere vergoedingen) is onmiddellijk verschuldigd bij het afsluiten van het contract.

Indien levering op rekening is overeengekomen, is de factuur opeisbaar binnen 14 werkdagen na ontvangst van de factuur door de Koper.

6.3 Terugboekingen

De kosten voor teruggedebiteerde automatische incasso’s zijn voor rekening van de besteller en bestaan uit de respectievelijke bankkosten en een verwerkingsvergoeding van 15,00 euro.

6.4 Betalingsmodaliteiten voor andere EU-landen en Zwitserland

Betalingen voor bestellingen uit andere EU-lidstaten en Zwitserland kunnen alleen worden uitgevoerd via een bankoverschrijving of PayPal.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Sanoanimal UG tot de aankoopprijs (inclusief BTW en verzendkosten) volledig is betaald.

In het geval van doorverkoop van de goederen onder eigendomsvoorbehoud, draagt de koper hierbij tot zekerheid de daaruit voortvloeiende vordering op de koper over aan Sanoanimal UG. Hetzelfde geldt voor andere vorderingen die in de plaats komen van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust of die anderszins ontstaan met betrekking tot deze goederen. Sanoanimal UG machtigt de koper herroepelijk om de aan Sanoanimal UG overgedragen vorderingen in eigen naam te innen. Sanoanimal UG kan deze incassomachtiging alleen herroepen in het geval van realisatie.

In het geval van toegang door derden – in het bijzonder deurwaarders – tot de goederen onder eigendomsvoorbehoud, moet de koper wijzen op het eigendom van Sanoanimal UG en deze onmiddellijk op de hoogte stellen.

In het geval van contractbreuk door de koper, in het bijzonder in het geval van betalingsverzuim, heeft Sanoanimal UG het recht om de teruggave van de goederen onder eigendomsvoorbehoud te eisen, op voorwaarde dat Sanoanimal UG zich uit het contract heeft teruggetrokken.

8. Leveringsvoorwaarden

8.1 Leveringen

Sanoanimal UG zal de verpakking en levering binnen Duitsland naar eigen goeddunken uitvoeren. Grote zendingen zullen worden behandeld door een geschikte expediteur, die Sanoanimal UG naar eigen goeddunken zal bepalen.

8.2 Leveringsgebieden

Sanoanimal UG levert productbestellingen uitsluitend aan lidstaten van de EU en Zwitserland. Leveringen van online geleverde diensten zijn regionaal onbeperkt.

8.3 Levertijden

De levertijd voor productbestellingen kan oplopen tot 14 dagen vanaf het magazijn tot de aankomst van de goederen bij de klant. In het geval van speciale aanbiedingen of seizoensgebonden goederen kan de levertijd ook oplopen tot 4 weken.

Alle door Sanoanimal UG genoemde leveringstermijnen beginnen, indien betaling door vooruitbetaling is overeengekomen, op de dag dat de betalingsopdracht aan de overdragende kredietinstelling is verstrekt. Indien een andere betalingswijze is overeengekomen, gaan alle leveringstermijnen in op de dag waarop de koopovereenkomst is gesloten in overeenstemming met artikel 3 van deze AV. Als de laatste dag van de periode valt op een zaterdag, zondag of een van overheidswege erkende feestdag op de plaats van levering, wordt deze dag vervangen door de eerstvolgende werkdag.

8.4 Verkoop van de goederen

Zelfs als goederen zijn gemarkeerd als “op voorraad” in de online shop, heeft Sanoanimal UG het recht om de goederen op elk gewenst moment te verkopen als een verwijzing naar de beperkte beschikbaarheid van de goederen wordt gemaakt wanneer de bestelling wordt geplaatst of betaling wordt gedaan door middel van vooruitbetaling en betaling niet wordt ontvangen door Sanoanimal UG binnen een periode van 5 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst. In deze gevallen vindt verzending binnen de genoemde levertermijnen alleen plaats zolang de voorraad strekt.

8.5 Goederen niet op voorraad

In het geval dat de leverancier van Sanoanimal UG niet tijdig goederen levert die zijn aangegeven als “niet op voorraad” op de bestelbon, zal Sanoanimal UG de koper hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. In dergelijke gevallen wordt de op grond van artikel 9.1 geldende leveringstermijn verlengd tot de levering door de leverancier vermeerderd met een periode van 3 werkdagen, doch met een maximale periode van 14 dagen. Dit veronderstelt dat Sanoanimal UG niet verantwoordelijk is voor de vertraging in de levering door de leverancier en de goederen onmiddellijk opnieuw heeft besteld.

8.6 Vertragingen in levering

In het geval van een vertraging in de levering van meer dan 14 dagen, heeft de klant het recht om zich terug te trekken uit het contract. In dit geval heeft Sanoanimal UG ook het recht om zich terug te trekken uit de koopovereenkomst. In dit geval zal zij onmiddellijk alle reeds door de klant gedane betalingen terugbetalen.

8.7 Weigering van aanvaarding

Indien de koper acceptatie weigert en Sanoanimal UG in dit opzicht geen schuld heeft (transportschade, onjuiste levering), kan het aankoopbedrag in uitzonderlijke gevallen na goedkeuring door Sanoanimal UG worden gecrediteerd op de rekening van de klant, maar een vast bedrag aan verzendkosten van 15,00 euro en 25% van de waarde van de betaalde goederen zal per pakket worden ingehouden.

9. Gebruik van plaatsvervangers

Sanoanimal UG kan plaatsvervangende agenten belasten met het leveren van individuele elementen of de gehele contractuele prestatie.

10. Informatie over aansprakelijkheid voor gebreken

10.1 Garantieverplichting

Sanoanimal UG is aansprakelijk voor materiële gebreken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 ff. BGB.

Onverminderd het voorgaande kan Sanoanimal UG ten opzichte van ondernemers kiezen tussen herstel van het gebrek of levering van een gebrekvrij artikel, waarbij dit alleen kan worden gedaan door de koper binnen 3 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van het gebrek in tekstvorm op de hoogte te stellen.

De garantietermijn voor door Sanoanimal UG aan ondernemers geleverde goederen bedraagt 12 maanden na levering.

10.2 Kennisgeving van gebreken

Als de koper een ondernemer is, moet hij de goederen onmiddellijk na verzending inspecteren. De geleverde goederen worden geacht te zijn goedgekeurd door de koper indien een duidelijk gebrek niet binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan Sanoanimal UG is gemeld. Met betrekking tot andere gebreken, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd door de koper als Sanoanimal UG geen kennisgeving van het gebrek ontvangt binnen 5 werkdagen na het moment waarop het gebrek zichtbaar werd; echter, als het gebrek al op een eerder tijdstip duidelijk was voor de koper tijdens normaal gebruik, is dit eerdere tijdstip bepalend voor het begin van de termijn voor kennisgeving van gebreken. In alle andere opzichten, §§ 377 ff. HGB.

11. Duurzaamheidsgarantie en andere garanties

Sanoanimal UG is enkel aansprakelijk in het kader van een duurzaamheidsgarantie indien een dergelijke garantie uitdrukkelijk werd gegeven met betrekking tot de geleverde goederen. De duurzaamheidsgarantieperiode gaat in op de dag van overhandiging aan het transportbedrijf voor verzending naar de koper.

Passende instructies voor de juiste opslag worden vermeld in de productinformatie van de goederen. Alleen als de koper deze instructies opvolgt, kan Sanoanimal UG een overeenkomstige duurzaamheidsgarantie geven.

Indien schade ontstaat die is gebaseerd op het feit dat de door Sanoanimal UG gegarandeerde duurzaamheid ontbreekt en indien deze schade niet direct aan de geleverde goederen ontstaat, is Sanoanimal UG hiervoor slechts aansprakelijk indien het risico van deze schade kennelijk wordt gedekt door de duurzaamheidsgarantie.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Disclaimer

De aansprakelijkheid van Sanoanimal UG voor alle schade veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid is uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn schadeclaims van de klant die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid en uit de schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen). Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van Sanoanimal UG. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming de correcte uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de Koper regelmatig mag vertrouwen.

12.2 Beperking van aansprakelijkheid

In het geval van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, is de aansprakelijkheid van Sanoanimal UG in gevallen van eenvoudige nalatigheid beperkt tot de voorzienbare schade typisch voor het contract, tenzij de schadeclaims van de klant voortkomen uit letsel aan leven, ledematen of gezondheid.

12.3 Aansprakelijkheid van wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers

De beperkingen onder 13.1 en 13.2. zijn ook van toepassing ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van Sanoanimal UG indien claims rechtstreeks tegen hen worden ingesteld.

12.4 Wet Productaansprakelijkheid

Vorderingen van de Koper op grond van de bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid blijven onaangetast door de bovenstaande uitsluiting/beperking van aansprakelijkheid op grond van 13.1-13.3.

13. Gegevensbescherming

De gegevens van de koper die nodig zijn voor de zakelijke transactie zullen worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Sanoanimal UG in overeenstemming met de relevante bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telemediawet.

Sanoanimal UG behoudt zich het recht voor om persoonlijke gegevens van de besteller door te geven aan externe dienstverleners, voor zover dit nodig is voor het doel van een kredietcontrole, en om deze informatie te gebruiken om te helpen bij het maken van een beslissing over de wijze van betaling. Dit veronderstelt dat de klant hier in het individuele geval uitdrukkelijk mee instemt.

Meer voorschriften en details over gegevensbescherming vindt u hier.

14. Slotbepalingen

14.1 Toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op contracten tussen Sanoanimal UG en de koper met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

14.2 Plaats van uitvoering

De plaats van uitvoering voor alle contractuele en juridische claims tegen kopers die ondernemers zijn, is de maatschappelijke zetel van Sanoanimal UG.

14.3 Bevoegdheid

Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is Berlijn de exclusieve bevoegde rechtbank.

14.4 Scheidbaarheid

Indien een of meer bepalingen van het contract of deze AV ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van het contract en deze AV. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die de economische bedoeling zo dicht mogelijk benadert.